Ủy ban bầu cử xã Đỉnh Bàn vừa thông qua Nghị quyết số 02/NQ-UBBC, ngày 28/5/2021 về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đỉnh Bàn khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng nhân dân xã Đỉnh Bàn khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 42 người ứng cử, trong đó có 25 đại biểu trúng cử ( có 4 đại biểu nữ, chiếm  16%, tái cử 68%,).

Trong số 25 đại biểu trúng cử HĐND xã Đỉnh Bàn khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026, người có số phiếu cao nhất đạt tỷ lệ 93,69% (đơn vị bầu cử số 5 - thôn Văn Sơn), người có số phiếu đạt tỷ lệ thấp nhất là 59,55 (đơn vị bầu cử số 6 – thôn Thanh Long),  có 10 người đạt số phiếu trên 80%.

Sau đây là danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND xã Đỉnh Bàn khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 1. Ông Phạm Công Tùng, số phiếu bầu 624, đạt tỷ lệ 93,69%
 2. Ông Hồ Bá Hòa, số phiếu bầu 610, đạt tỷ lệ 91,04%
 3. Ông Ngô Văn Ngọc, số phiếu bầu 606, đạt tỷ lệ 90,99%
 4. Ông Lê Công Lâm, số phiếu bầu 606, đạt tỷ lệ 90,99%
 5. Ông Nguyễn Trường Sơn, số phiếu bầu 436, đạt tỷ lệ 88,61%
 6. Ông  Phạm Công Hoa, số phiếu bầu 624, đạt tỷ lệ 88,01%
 7. Ông Trương Văn Trung, số phiếu bầu 346, đạt tỷ lệ 87,15%
 8. Ông Trương Văn Hoàng, số phiếu bầu 414, đạt tỷ lệ 83,13%
 9. Ông Nguyễn Khắc Hoàng, số phiếu bầu 587, đạt tỷ lệ 82,79%
 10. Ông Nguyễn Viết Hải, số phiếu bầu 326, đạt tỷ lệ 82,12%
 11.  Ông Nguyễn Văn Thống, số phiếu bầu 528, đạt tỷ lệ 79,28%
 12.  Ông Hồ Văn Hùng, số phiếu bầu 555, đạt tỷ lệ 78,28%
 13.  Bà Lê Thị Vân, số phiếu bầu 381, đạt tỷ lệ 74,85%
 14.  Ông Dương Thế Võ, số phiếu bầu 496, đạt tỷ lệ 74,03%
 15.  Ông Võ Tá Cả nh, số phiểu bầu 364, đạt tỷ lệ 73,09%
 16.  Ông Lê Huỳnh Đức, số phiếu bầu 364, đạt tỷ lệ 71,51%
 17.  Ông Lê Đình Huỳnh, số phiếu bầu 354, đạt tỷ lệ 69,55%
 18.  Bà Võ Thị Thành, số phiếu bầu 276, đạt tỷ lệ 69,52%
 19.  Ông Trương Công Hinh, số phiếu bầu 344, đạt tỷ lệ 69,07%
 20.  Ông Nguyễn Văn Dương, số phiếu bầu 476, đạt tỷ lệ 67,14%
 21.  Ông Đặng Văn Tăng, số phiếu bầu 442, đạt tỷ lệ 65,97%
 22.  Bà: Nguyễn Thị Hoài Thương, số phiếu bầu 320, đạt tỷ lệ 65,04%
 23.  Bà: Lê Thị Thảo, số phiếu bầu 411, đạt tỷ lệ 61,34%
 24.  Ông Lê Ngọc Tuệ, số phiếu bầu 404, đạt tỷ lệ 60,30%
 25.  Ông Nguyễn Trọng Hạnh, số phiếu bầu 293, đạt tỷ lệ 59,55%

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.696
Online: 11